Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

       Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika uczestniczy programie rządowym „ Aktywna Tablica”. Dzięki udziałowi w programie dwie sale lekcyjne wyposażono w nowoczesne tablice interaktywne, dzięki którym zajęcia lekcyjne prowadzone są w oparciu o technologię informacyjno- komunikacyjną.

Jest to Program rządowy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

 

  1. Cel Programu ,,Aktywna tablica”

Umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Upowszechnianie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaganie procesu kształcenia uczniów w szkołach.

Podnoszenie kompetencji oraz poszerzanie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych, co w konsekwencji będzie miało wpływ na rozwój poznawczy i społeczny uczniów, a także ich nauczycieli.

Celem dodatkowym Programu jest umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

 

  1. Szczegółowe cele Programu ,,Aktywna tablica”:

 

a)      rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;

b)      kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;

c)      rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;

d)     wspieranie innowacyjnych metod pracy;

e)      wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

 

Zadania, jakie muszą być zrealizowane w ramach Programu ,,Aktywna tablica”:

 

a)      uczestniczenie (przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły) w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;

b)      uczestniczenie (przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły) w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

– udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli;

– zorganizowaniu w szkole w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu;

– dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;

c)      wyznaczenie szkolnego e – koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;

d)     wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowaniai uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu;